בן לוי רפאל

בן לוי רפאל
תואר: 
כתובת דואר אלקטרוני: 
נושא מחקר: 

מחקרו של רפאל בוחן את השפעתן של הנחות יסוד תפיסתיות על חשיבה אסטרטגית בכלל ועל המדיניות של ישראל ושל ארה"ב כלפי תכנית הגרעין האיראנית בפרט. החלק הראשון מתאר את תפיסתן האסטרטגית של ארבע אסכולות מקבילות שניתן למצוא בכל אחת מהמדינות. אסכולות אלו מחזיקות בעמדות שונות ביחס לשאלות יסוד בגיבוש אסטרטגיה כגון טבעו של הסדר הבינלאומי, שיקולים ערכיים במדיניות חוץ ואפיו של המשטר הנוכחי באיראן. לאחר הצגת האסכולות המתחרות, המחקר בוחן את המדיניות של כל אחת מהמדינות בפועל כלפי תכנית הגרעין האיראנית בין השנים 2002-2015 תוך מעקב אחר השפעת הגורמים התפיסתיים אל מול לחצים חומריים הנובעים מהסביבה הבינלאומית. המסגרת התיאורטית משלבת בין שני תחומי ספרות ביחסים בין-לאומיים: תרבות אסטרטגית והריאליזם הניו-קלאסי.