שלחו לחבר

הנחיות להגשת הצעה לתכנית מחקר

ההנחיות הינם הנחיות מטעם ביה"ס ללימודים מתקדמים.

1. התלמיד יגיש את הצעת המחקר ב-2 עותקים כרוכים (רצוי בתיקיה) ומודפסים בגופן 12 וכתיב David, רווח כפול בין השורות, עם שוליים של 2.5 ס"מ מכל כיוון.

2. הצעת המחקר תכלול 20 עמודים לכל היותר (לא כולל עמוד שער, תקציר ורשימת מקורות).

3. יש לצמצם למינימום הכרחי את הערות השוליים והנספחים.

4. עבודת הדוקטורט תישא אופי של מחקר אמפירי או עיוני- תיאורטי או צירוף של השניים. יש לציין זאת בהצעה עצמה.

5. ההצעה תכלול את החלקים הבאים:

(א) עמוד שער: יש לכתוב את כותרת המחקר בעברית ובאנגלית. אין לכתוב סימני פיסוק בסוף הכותרת, מצ"ב דוגמא

(ב) תקציר: תאור תמציתי של המחקר, בהיקף של עד 250 מילה בעברית ובאנגלית (אחד אחרי השני).

על התקציר לכלול בתמצות את הנקודות הבאות-

* מבוא- הבסיס התאורטי של המחקר והגדרה מדויקת של שאלת/שאלות המחקר (ניתן לנסח במתכונת של השערות)

החידוש המחקרי

* שיטת המחקר- מספר הנבדקים, כלי המחקר, שיטת התערבות (אם קיימת) וקבוצת המחקר, דרך הדגימה והליך המחקר.

* שיטת עיבוד הנתונים והסטטיסטיקה המלווה. 

הנקודות לעיל בנויות, כפי שנדרש מתקציר למאמר, למעט ממצאי המחקר.

(ג) מבוא: הצדקה תיאורטית של המחקר, סקירת עיקרי הספרות הרלוונטית ותאור כליי של הסוגיה שעימה המחקר יתמודד. הגדרה מדויקת של שאלת/שאלות     המחקר שעליה/עליהן תתקבלנה תשובות עם תום המחקר (ניתן לנסח זאת במתכונת של השערות).

(ד) שיטת המחקר: פירוט שיטת המחקר שעל פיה תתורגם שאלת/שאלות המחקר למינוח ביצועי, כדלקמן: תיאור שיטת המחקר, מספר הנבדקים המצופה ודרך הדגימה, כלי המחקר, שיטת התערבות (במידה והן רלוונטיות) וקבוצות המחקר, הליך המחקר והמבחנים הסטטיסטיים בהם ישתמשו לבדיקת השערות.

(ה) יש להוסיף סעיף על חשיבת המחקר, תרומתו והחידוש שבו לעומת מה שנעשה בתחום עד עתה. 

(ו) מקורות: (לא למספר) יש להקפיד על רישום מדויק, שיטתי ועדכני של כל המקורות המוזכרים בגוף ההצעה, לפי הנהוג בתחום במחקר הנדון (כגון: APA או CHICAGO MANUAL OF STYLE המעודכנים).   

6. תכנית המחקר תוגש בשפה העברית. במקרים מיוחדים, באישור ראש הוועדה לתואר שלישי ניתן יהיה להגיש הצעה בלועזית.

7. במידה ונושא העבודה דורש אישור של ועדת אתיקה יש לדאוג לאישור זה מהמחלקה על פי הנהלים החדשים. עם הגשת ההצעה לשיפוט יש לצרף אישור זה. 

8. יש להקפיד על לשון וסגנון נאותים. 

9. יש לצרף את טופס "הצעת תכנית מחקר במסגרת הלימודים לתואר שלישי" כשהוא חתום על ידי התלמיד/ה והמנחה/ים.

♦ לנוחיותכם מצורף טופס צ'ק ליסט מטעם המחלקה. 

          

הצעה שלא תוגש ע"פ ההנחיות הללו, לא תידון בוועדה ותוחזר לסטודנט

 

 

 

 

 

 

תאריך עדכון אחרון : 11/03/2019