פוליטיקה השוואתית וישראלית

שלחו לחבר

"הדמוקרטיה מידרדרת" נשמעת בשנים האחרונות הטענה לגבי הדמוקרטיה בישראל. האמנם?

  • האם יש כלים ומדדים מקובלים למדידת רמת הדמוקרטיה במדינות?
  • מהם תנאי היסוד לקיומו של משטר דמוקרטי?
  • על בסיס מדדי הדמוקרטיה הקיימים, היכן ממוקמת ישראל מול דמוקרטיות אחרות והאם היא אכן מידרדרת בשנים האחרונות?
  • ומדוע בישראל נהוגה שיטת בחירות יחסית וממשל פרלמנטרי ולא שילוב אחר?

פוליטיקה השוואתית מתמקדת בבחינת מרכיבים מרכזיים של משטרים שונים תוך השוואה ביניהם. בתוך כך עוסקת הפוליטיקה ההשוואתית גם בסוגיות הכלים והמדדים שבאמצעותם נעשות ההשוואות.

בעבר עסקה הפוליטיקה ההשוואתית כמעט אך ורק במוסדות וברשויות השלטון והיחסים ביניהם. בעקבות ביקורת על התמקדות היתר במוסדות, התפתחה הגישה המתמקדת בחברה ובתהליכים דוגמת התרבות הפוליטית, קבוצות האינטרס, אמצעי התקשורת, החברה האזרחית וכיוצא באלה. כיום מקובלת הסינתזה המשלבת מבט השוואתי על המוסדות והחברה במשולב.

תכנית לימודים לשנת תשע"ח- 14 ש"ש

  (מסלול א'- עם תזה)

שנה א'

יום שלישי,  קורסי חובה – 6 ש"ש

מס' קורס

שם קורס

יום ושעה

71-011-01

סמינר מחלקתי

ג' 16:00-14:00

71-762-01

 

תזה לתואר שני

 

71-802-01

 

גישות ותיאוריות במדעי המדינה

ג' 12:00-10:00

71-887-01

 

שיטות מחקר איכותניות וכמותיות במדעי המדינה

ג' 20:00-18:00

71-984-01

 

יסודות המחקר המדעי

ג' 18:00-16:00

 

הערה: תינתן אפשרות לסטודנטים המעוניינים לסיים חלק מקורסי הבחירה בתשע"ח המתקיימים ביום שישי ( 6 ש"ש). ובשנה ב' להתמקד בתזה בלבד.

שנה ב'

קורסי בחירה – 8 ש"ש

 

*תכנית הלימודים נתונה לשינויים