English שלחו לחבר

סגל מינהלי

הנהלה
שם תפקיד טלפון
גב' עדינה צידון סגנית מנהלית לראש המחלקה 03-5317832
גב' פלורה בוטבגה מרכזת המחלקה 03-5318578
מזכירות
שם תפקיד טלפון
גב' מוריה פלדמן רכזת תקציב ומינויים 03-5318578
גב' שולי דרורי מתאמת לסטודנטים לתארים מתקדמים 03-5318578
גב' ליאורה טלר מתאמת לענייני סטודנטים לתואר ראשון ופרוייקטים 03-5318578,
יועצות
שם תפקיד טלפון
גב' אוריאן יחזקאל יועצת לענייני סטודנטים 03-5318578
פרוייקטים ותכנית ביקורת
שם תפקיד טלפון
גב' אורה ברונשטיין מרכזת פרויקטים 03-5318578
גב' ליאורה טלר מתאמת לענייני סטודנטים לתואר ראשון ופרוייקטים 03-5318578,
יועץ מחשוב
שם תפקיד טלפון
מר עופר מדינה יועץ מחשוב 03-5317939